Reach Us

Chokhi Dhani

Village Restaurant

Chokhi Dhani Village Restaurant,
12 Miles Tonk Road via Vatika Jaipur,
Rajasthan, India, 303905

Email:cdrajasthani@chokhidhani.com

+91-141-312 6000, 9667222203, 9982322220

Corporate Sales Office

S-8, Chokhi Dhani Tower,
Shyam Nagar Ajmer Road,
Jaipur – 302 006, INDIA

Email: info@chokhidhani.com

+91-96490 8888893145 12035

Gurgaon Sales Office

1136,11th Floor, JMD Megapolis,
Sohna Road, Gurgaon – 122001

Email: info@chokhidhani.com,
cd_dso@chokhidhani.com

+91-9649088888, 9313281331

Let’s Talk

     

      Book Now