Reach Us

Chokhi Dhani

Desert Camp

Sam Road, Near Bunes Parking,
Kanoi, Jaisalmer, Rajasthan 345001

Email:som@chokhidhanijaisalmer.com
reservation@chokhidhanijaisalmer.com

+91-8003057000

Corporate Sales Office

S-8, Chokhi Dhani Tower,
Shyam Nagar Ajmer Road,
Jaipur – 302 006, INDIA

Email: info@chokhidhani.com

+91-96490 8888893145 12035

Gurgaon Sales Office

1136,11th Floor, JMD Megapolis,
Sohna Road, Gurgaon – 122001

Email: info@chokhidhani.com,
cd_dso@chokhidhani.com

+91-9649088888, 9313281331

Let’s Talk